Försäljningsvillkor onlineauktioner gäller från 2020-01-01

 • Försäljningsuppdraget
  Genom att lämna in varor till oss ger säljaren Sweauction ett kommissionsuppdrag att i eget namn genomoffentlig auktion eller butiksförsäljning sälja inlämnade föremål. Sweauction  förbehåller sig en ovillkorlig rätt att fram till försäljningstidpunkten, utan ersättningsskyldighet eller informationsplikt gentemot säljaren, frånträda försäljningsuppdraget om minsta tveksamhet uppkommer gällande inlämnade föremåls äkthet, äganderätt till inlämnade föremål, säljarens behörighet att sälja inlämnade föremål eller andra liknande förhållanden.
 • Säljarens behörighet
  Säljaren ansvarar för att han eller hon är ägare av inlämnade föremål och äger oinskränkt rätt att sälja inlämnade föremål. Säljaren svarar vidare för att inlämnade föremål inte belastas av någon inskränkning i form aväganderättsförbehåll, panträtt eller liknande belastningar.
  Om säljaren har lämnat in stöldgods och detta framkommer när varorna är inlämnade hos Sweauction överlämnas varorna omgående till Polisen. Är varorna beslagtagna av Polisen upphör automatiskt säljuppdraget och säljaren måste själv bevisa sin äganderätt för polisen.
  Säljaren ansvarar för att erlägga eventuella skatter, tex mervärdesskatt som kan uppstå i samband med försäljning via sweauction och särskilt om försäljningen är att anse som näringsverksamhet.
  Detta kan inträffa om försäljningen har mycket stor och stadigvarande omfattning. Sweauction äger inte skyldighet att kontrollera eller informera om
  att säljaren är skatteskyldig.
  Om inlämning till sweauction sker av annan person än föremålets ägare krävs att denne person kan uppvisar forderlig fullmakt.
  På förfrågan från sweauction ska säljaren närhelst under pågående försäljningsuppdrag kunna uppvisa handlingar eller på annat godtagbart sätt styrka sin åtkomst av inlämnade föremål och behörighet att sälja inlämnade föremål.
  Gör säljaren ej detta äger sweauction omgående frånsäga sig försäljningsuppdraget enligt
  ”Försäljningsuppdraget” ovan. Sweauction har dock ingen skyldighet att kontrollera ovanstående förhållanden om inte särskild anledning därtill föreligger. Om Sweauction skulle lida skada som följd av att säljaren inte har oinskränkt rätt att sälja inlämnat föremål äger säljaren skyldighet att ersätta Sweauction för denna skada.
 • Inlämning av föremål
  Sweauction tar emot objekt för försäljning året runt. Inlämningen kan ske genom personligt besök hos Sweauction genom bud eller per post.Säljaren svarar för försäkring och kostnad för transporten till Sweauktion.Vid inlämningen av föremål skall säljaren underteckna ett mottagningsbevis. Säljaren erhåller mottagningsbeviset som kvitto. Mottagningsbeviset är att betrakta som en värdehandling. Sweauction återlämnar inlämnade föremål endast till den i mottagningsbeviset angivna säljaren eller till person som kan uppvisa en för sweauction godtagbar behörighetshandling att företräda säljaren.
 •  Värdering av föremål
  I samband med att föremål inlämnas till försäljning åsätts föremålet ett uppskattat värde. Detta uppskattade värde kommer att utgöra föremålets utropspris. Utropspriset baseras på priser uppnådda vid tidigare försäljningar av likvärdiga föremål .
  Viktiga faktorer vid bedömningen är föremålets skick, funktionsduglighet, varumärke, estetiskt värde, samlarvärde,metallvärde, ädelstenarnas färg, renhet och storlek samt pärlors storlek och lyster.Hänsyn tas också till sådana handlingar som säljaren kan tillhandahålla i form av kvitton, värderingsintyg och liknande. Utropspriset anges för att ge auktionsköparen vägledning om föremålets värde och skick. Det slutliga inrops priset på auktionen kan dock avvika avsevärt från det angivna utropspriset.
   
 • Säljarens bevakning
  Inlämnade föremål åsätts förutom utropspriset ett bevakningspris. Detta pris är det lägsta pris som säljaren är villig att sälja det inlämnade föremålet för. Bevakningspriset bör vara minst 10 % lägre än utropspriset. Sweauction bevakar, utan särskild kostnad för säljaren, att inlämnade föremål inte säljs under det angivna bevakningspriset.
 • Avgifter och provisioner
  En försäljningsprovision om 10% på det klubbade beloppet.
  Om ett inlämnat föremål inte säljs på auktion eller genom efterförsäljning utgår ingen återrops provision.
 • Nytt auktionsförsök
  Om inlämnade föremål varken kan säljas genom auktion eller efterförsäljning äger säljaren rätt att påkalla ett nytt försäljnings försök på auktion.
  Ett sådant nytt försök kostar säljaren en avgift om 100 kronor inklusive mervärdesskatt.
  Det åligger säljaren att meddela Sweauction om ett föremål ska utbjudas på ytterligare en auktion efter första
  auktionstillfället.
 • Försäljningsresultat
  Efter varje auktionstillfälle finns uppnådda försäljningsresultat tillgängliga på Internet.
  Efter försäljning Om bevakningspriset inte uppnås vid det första auktionstillfället äger Sweauction rätt att utbjuda inlämnade föremål till efterförsäljning.
  Detta innebär att föremålen läggs ut till försäljning i Sweauctions butik. Härvid åsätter
  Sweauction inlämnade föremål ett fast pris motsvarande utropspriset plus köparens provision.
  Föremål får ligga till efterförsäljning i minst en månad efter auktionstillfället och i mån av plats längre.
  Säljs inlämnade föremål genom efterförsäljning erhåller säljaren föremålets bevakningspris med avdrag för sedvanlig försäljningsprovision och övriga avtalade avgifter.
 • Utebliven betalning och hämtning
  Om köparen inte hämtar varan inom den föreskrivna tiden kan Sweauction välja att häva köpet eller att kräva köparen på betalning.
  Skulle köpet hävas kan säljaren utan att erlägga en ytterligare inlämningsavgift lämna in föremålet till ett nytt auktionstillfälle.
 • Katalogisering och fotografering
  Säljaren ger genom försäljningsuppdraget sweauction en oinskränkt rätt att katalogisera, beskriva och avbilda inlämnade föremål i Sweauction kataloger, annonser, digitala medier och sociala medier.Detta gäller såväl före som efter att inlämnade föremål har sålts.
  Alla fotografier som Sweauction låter göra av inlämnade föremål är och förblir Sweauction egendom.
 • Ansvaret för inlämnade föremål
  Sedan Sweauction mottagit föremål och erhållit ett försäljningsuppdrag åtar sig Sweauction att på bästa sätt vårda, förvara och förevisa inlämnade föremål.
  Samtliga föremål är försäkrade av Sweauction mot skada i samband med inbrott, brand, vattenskada, stöld eller skadegörelse.
  Försäkringsvärdet motsvarar det senast överenskomna bevakningspriset med avdrag för i inlämningsbeviset avtalade provisioner och avgifter. Säljaren har inte rätt att gentemot Sweauction göra gällande en större skada än det försäkringsvärde som ovan har fastställts.
 • Reklamation från köparen
  Inlämnade föremål säljes i befintligt skick varvid köparen före försäljning har erbjudits möjlighet att undersöka föremålet. Köpare har likväl rätt att under vissa förutsättningar avge reklamation rörande fel hos inropade föremål.
  Säljaren äger inte rätt att få ersättning eller kompensation för utebliven försäljning.
  I händelse av reklamation äger Sweauction rätt att kräva ersättning av säljaren för de kostnader som Sweauction åsamkats.
 • Redovisning och betalning
  Förutsatt att köparen inte avgivit någon reklamation mot det köpta föremålet avger Sweauction inom femton bankdagar från försäljningsdagen betalning och skriftlig redovisning till säljaren per e-post.
  Med försäljningsdagen avses den dag som köparen erlägger betalning och hämtar varan. Efter ett auktionstillfälle har köparen fem bankdagar på sig att hämta ut inropade varor.
  Utbetalningen till säljaren sker till kundens bankkonto.
 • Återkallelse av uppdrag
  Säljare äger fram till dagen före auktionstillfället rätt att återkalla sitt försäljningsuppdrag. Vid återkallelse innan det första auktionstillfället skall säljaren till Sweauction erlägga en expeditionsavgift på 200 kr.
 • Osålda föremål
  Om inlämnade föremål inte har kunnat säljas och några förnyade försäljningsuppdrag inte ges av säljaren äger hen utfå inlämnade föremål mot erläggande av inlämningsavgift och andra eventuella avgifter.
  Har inlämnade föremål inte avhämtats inom tre månader från sista auktionstillfället och säljaren då inte reglerat samtliga skulder äger sweauction försälja inlämnade föremål genom offentlig auktion utan hänsyn till tidigare
  bevakningspris. Sweauction skall dock först särskilt ha meddelat säljaren detta en gång skriftligt på den adress säljaren lämnat.
 • Pant
  När en vara lämnats in tillSweauction för försäljning innebär det att säljaren lämnar varan som säkerhet för Sweauction krav på säljaren. Det betyder att Sweauction äger rätt att hålla kvar en vara tills samtliga förpliktelser gentemot Sweauction fullgjorts.
 • Behandling av personuppgifter
  Sweauction följer personuppgiftslagen (PUL) som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter som lämnats i samband med att en person har blivit kund behandlas av Sweauction för administration och fullgörelse av Sweauction skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten.Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads och kundanalyser samt för marknadsföringsändamål.Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register. Den som önskar få information om eller rättelse av sina personuppgifter, vilka behandlas hos Sweauction, kan inkomma med begäran om detta.          
 •  Här kan du läsa mer om vad vi gör för att stöldgods inte ska komma på auktion på www.sweauction.com 
  • sweauction.com är inte ett logiskt ställe att sälja hälerigods på. En vara till försäljning på sweauction.com exponeras med internet besökande kunder på webbplatsen.  

  Varan presenteras med foto och beskrivning, det vill säga den är mycket lätt igenkännbar. Stöldgods kan avsättas mer osynligt via andra kanaler där säljare gör upp med köpare utan ett förmedlande objektivt led. 

  Dessutom kan alla, inklusive polisen och försäkringsbolagen, följa med på www.sweauction.com    online, vilket de också gör. 

  • När den här typen av ärenden inträffar samarbetar vi alltid med polisen och följer deras instruktioner för att klara upp saken fram till en fällande dom. 

   

  • Skulle en köpare ha köpt en vara som senare visar sig vara stulen håller sweauctioncom alltid köparen skadeslös genom att betala tillbaka köpesumman och eventuella  transportkostnader.    

   

  • För att kunna sälja på auktion hos sweauction.com ska alla kunder uppge namn, adress och telefonnummer. Syftet med åtgärderna är att vi så långt möjligt ska kunna garantera säljarens äganderätt till en vara och att vi alltid ska kunna spåra en vara tillbaka till säljaren.  

   

  • Sweauction . com för en intern lista med information om aktuella stölder från till exempel museer, gallerier, antikvitetsaffärer och evt. så att våra auktionshus är uppdaterade om någon skulle försöka lämna in godset till auktion. 

   

  • Vid större eller upprepade inlämningar av varor direkt från en tillverkare/grossist/importör/detaljhandel eller liknande ringer vi till företaget för att kontrollera att försäljningen är laglig.   

   

  • Avräkning sker normalt via bank vilket betyder att vi har numret på säljarens konto och kan med den informationen hjälpa polisen att spåra personen och pengarna. 

    

  • Vi kontrollerar e-postadresser mot servern.  

   

  • Vid osäkerhet om äganderätten till en vara ber vi om dokumentation för detta från säljaren, till exempel ett inköpskvitto, och vi noterar personnummer (de första 6 siffrorna). Vid misstanke om att det rör sig om en stulen vara kontaktar vi polisen och informerar om vår kännedom om personen och den aktuella varan. 

    

  • För designvaror som är märkta med namn som inte stämmer överens med säljarens kräver vi ett inköpskvitto. Dessutom kontaktar vi för säkerhets skull polisen för att kontrollera att varan inte är anmäld som stulen.  

   

  • Om en kund har sålt stöldgods hos sweauction.com stängs kundkontot naturligtvis och vederbörande kan inte längre lämna in föremål till auktion i våra hus.  

   

  • Om en person meddelar sweauction.com att det finns ett föremål på auktion som denna fått stulen uppmanar vi vederbörande att genast anmäla detta till polisen. Om polisen bedömer att det finns en grund för ärendet kontaktar de oss och styr det vidare förloppet. Ibland avbryter vi auktionen, och andra gånger löper auktionen vidare så att polisen får tid att undersöka saken.