Sweauction Integritetspolicy 

Version 2020-05-15 

Behandling av personuppgifter 

Ansvar 

Sweauction HB, Org.nr: 969784-4935 lyder under bestämmelserna i EU:s nya dataskyddsförordning, och är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in och behandlas om dig som kund. 

Personuppgifter kan för nedan angivna ändamål lämnas ut till andra bolag inom koncernen eller till företag som koncernen samarbetar med. 

Insamling och behandling av information – ändamål och laglig grund 

Sweauction behandlar endast de personuppgifter om dig som är nödvändiga för att uppfylla ändamålen med behandlingen. 

För att fullgöra, eller kunna ingå, avtal med dig som kund 

Sweauction samlar in och lagrar de personuppgifter du lämnar till oss 

• i samband med inlämning av en vara till auktion eller försäljning, 
• när du skapar ett konto på vår webbplats för att kunna lägga bud eller genomföra direktköp, 
• samt i de fall andra relaterade avtal (exempelvis för värderingstjänster) ska ingås. 

De behandlas för att vi ska kunna fullgöra dessa ingångna avtal med dig som kund, och kan i vissa fall (exempelvis vid avtal om att skicka ett föremål via extern speditör) lämnas ut till tredje part. 

För att fullgöra en rättslig förpliktelse 

För att Sweauction ska kunna fullgöra sin rättsliga förpliktelse i enlighet med Lag om handel med begagnade varor (1999:271) insamlas information om ditt personnummer eller födelsedatum, samt verifierande information (såsom kopia på identitetshandling) då du lämnar in ett föremål för försäljning. 

De personuppgifter och bankkontouppgifter du lämnar till oss i samband med försäljning av vara lagras i vårt ekonomisystem i enlighet med Bokföringslagen (1999:1078), samt för att vi ska kunna genomföra utbetalning till ditt bankkonto efter en avslutad försäljning. 

Sweauction samarbetar med polismyndigheter inom Sverige och EU, och kan om så lagligen krävs av oss komma att lämna ut information till relevanta myndigheter. 

Med stöd av principen om intresseavvägning 

Den e-postadress du lämnar till oss vid registrering av användarkonto på vår webbplats, alternativt uppger som kontaktuppgift vid inlämning av föremål till försäljning, används för att kunna skicka viktig information, bland annat om förändringar i våra villkor, inbjudningar till särskilda evenemang samt att till en rimlig nivå bekräfta din identitet vid kontakt med vår kundtjänst. 

För statistik och affärsutvecklingsändamål används avidentifierad och aggregerad information, där födelseår (från personnummer), kön (från personnummer) och postnummer i kombination är den mest kundspecifika information som behandlas. 

Information som lämnas till vår kundtjänst i samband med kundärenden kan komma att lagras för att kunna ge en förbättrad kundservice och upplevelse vid framtida kontakter. 

Din IP-adress vid inloggning och bud eller köp lagras och behandlas för att kunna göra viss riskbedömning och för att förhindra att Bukowskis eller den säljande parten utsätts för bedrägeri eller bedrägligt beteende. 

Vi kan komma att lagra och behandla dina personuppgifter i samband med dokumentation av ägarförhållanden av vissa föremål (föremålets ”proveniens”), för att skydda och bevara föremålets värde över tid och därmed nuvarande och framtida ägares egendom. 

Enligt avgivet samtycke 

Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring om du givit ditt uttryckliga samtycke vid registreringsprocessen, och du har alltid möjlighet att ta tillbaka detta samtycke genom att följa en avregistreringslänk som medföljer varje utskickat nyhetsbrev. Enligt samma samtycke behandlas även personuppgifter såsom adress för att vi ska kunna skicka lokalt relevanta nyhetsbrev, samt din bud-, köp- och säljhistorik hos Sweauction, för att vi ska kunna skicka information som vi bedömer är särskilt intressant för dig. 

Vi skickar löpande information om pågående, kommande och avslutade budgivningar i enlighet med de inställningar du gör på Mina Sidor till din e-postadress samt om du så väljer via SMS till ditt angivna telefonnummer, också här enligt principen om avgivet samtycke. Du kan närsomhelst välja att avstå dessa utskick genom att avmarkera de utskick som inte önskas på Mina Sidor. 

Säkerhet och tillgång till personuppgifter 

Sweauction skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering av all registerinformation i vila (databaser) samt under transport (all trafik till och från våra webbplatser sker via HTTPS). 

Anställd personal på Sweauction har tillgång till personuppgifter i den utsträckning det så krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, och detta varierar med roll och ansvarsområde. Vår princip är att ingen anställd ska ha tillgång till mer information än vad som är nödvändigt för att kunna upprätthålla en god servicenivå och för att vi ska kunna leverera enligt de avtal vi ingått med dig, samt kunna ingå framtida avtal. 

Samarbetspartners för transportrelaterade tjänster har tillgång till de personuppgifter som krävs för att kunna leverera enligt ingånget avtal. 

Vid betalningar via vår webbplats hanteras betalinformationen enbart av någon av våra partners för online betalningar . 

Ingen information om kort- eller andra betalmedel lagras eller behandlas av Sweauction. 

Överföring till tredje land 

Sweauction och dess leverantörer och underleverantörer behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES. Om situationen skulle uppkomma att information bedöms behövas behandlas utanför EU/EES kommer särskilt samtycke inhämtas från berörda kunder, såvida detta inte faller under principen om rättslig förpliktelse. 

Lagringstid och gallring 

Sweauction lagrar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet enligt lag, praxis och branschnorm, och för att kunna uppfylla de åtaganden och avtal vi ingått med dig som kund. 

Uppgifter du anger som en del av ditt användarkonto på Sweauction.com lagras till dess att 

• du begär att kontot raderas, eller 
• kontot har varit helt inaktivt under 24 månader 

Den automatiska gallringen av användarkonton efter 24 månader föregås av ett mailutskick en månad innan detta datum, med information om vad du behöver göra för att kontot inte ska gallras bort. 

Notera att vi fortsätter lagra den information som krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt Bokföringslagen samt Lag om handel med begagnade varor även efter ditt användarkonto raderats. Enligt principen om berättigat intresse behåller vi även viss information (så som namn, adress, e-postadress och IP-adress) om användarkonton som bedöms ha använts för (och därmed spärrats av Sweauction säkerhetsavdelning), budtrissning, falska bud samt annat på plattformen otillåtet beteende. 

Dina rättigheter 

Sweauction strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. 

Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter om dig som vi behandlar. 

Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter och att invända mot att enskilda personuppgifter behandlas. I vissa fall har du rätt till radering av de personuppgifter om dig som vi behandlar. 

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att uppgifterna flyttas till en annan personuppgiftsansvarig. 
Om du vill ta del av dina personuppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss under någon av följande adresser. Notera att vid begäran om rättelse och utdrag måste vi bekräfta att den som framställer begäran kan identifieras. Sweauction strävar efter att automatisera denna typ av identifikationskontroll, men i de fallen så inte är möjligt sker kontrollen manuellt och exempelvis kopior på identifikationshandlingar kan behöva lämnas över till oss. 

E-postadress: info@sweauction.com 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.