Konst 

syftar antingen på en kulturyttring som kräver kunskap och färdighet. Kategorin konst innehåller ett brett utbud av måleri, fotografi, grafik och skulptur.

Kategorin konst innehåller ett brett utbud av måleri, fotografi, grafik och skulptur.
Konst är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt och som kan omfatta väldigt mycket. Du bestämmer själv vad du anser är konst, samtidigt som det finns mer ordinära uppfattningar om vad som faktiskt är det. Ingenting är varken rätt eller fel och du kan själv skapa mycket konst.
Det som betraktas vara konst i en del av Europa, kan ses som någonting helt annan någon annanstans. När man idag talar om konst syftar de flesta på berömda tavlor, men det kan även vara skulpturer eller abstrakta byggnader. Ordet betyder i grund och botten kunnande. Även poesi räknas som en konstform och att syssla med musik är även det ett sätt att vara konstnärlig på.

Vanliga konstord och konsttermer:

a tergoI uttryck som “signerad a tergo” vilket innebär att konstverket är signerat på baksidan.
abstrakt expressionismKonstriktning efter 1945 med Pollock, Kline, de Kooning och Rothko som framträdande representanter. Den europeiska motsvarigheten var “art informel”.
abstrakt konstSynonym till icke-föreställande eller nonfigurativ konst. Benämning på konstriktningar där konstverket inte är en avbildning. Se även konkret konst.
action paintingBeteckning som används om det amerikanska spontanistiska efterkrigsmåleriet som tex Jackson Pollock.
aktKonstnärlig gestaltning av den nakna människokroppen, ofta i studiesyfte.
akvarellMålning med vattenlöslig färg. Det vita papperet syns genom färgskikten och täckvitt används inte. Pigmenten är bundna i det lättlösliga bindemedlet gummi arabicum. Se gouache.
al frescoMålning på ännu fuktig kalkputs.
al seccoMålning på torr kalkputs.
applikationNär man fäster tex ett tygstycke på ett annat för att uppnå dekorativ verkan.
arketyperIntuitivt fattbara tecken och uttrycksformer. Läran om arketyperna har inspirerat till försök att finna gemensamma komponenter i olika religioner och mytologier.
art concretKonstnärsgrupp bildad i Paris på 1920-talet. Nonfigurativ konst som försökte förena neoplasticism och purism. Se neoplasticism och purism.
artefaktKonstprodukt, motsats till naturprodukt. Av latinska ars=konst och facere=göra.
assemblageTredimensionell utveckling av collage. Se collage.
atektoniskKonstverk som saknar konstruktiv idé. Motsats=tektonisk.
attributFöremål som är ett igenkänningstecken för tex en gud eller helgon i ett konstnärligt verk.
attributeringAtt hänföra ett anonymt konstverk till en viss konstnär. Latinska attribuera=tillskriva.
autodestruktiv konstSjälvförstörande konstverk.
automatismAtt skapa konst utan vilja eller förnuft, ofta använt av surrealisterna.
barockenStilriktning under 1600-1700 talen mellan renässansen och rokokon. Präglas av svällande former.
curatorInom konsten en person som väljer konstnärer till utställningar. En sorts mellanhand, gatekeeper, mellan publik, konstnär och institution.  Av latinska vårdare, vaktare, skötare. Engelskan curator=intendent.
dekalkomaniMetod att överföra bilder. Av franska décalquer=trycka av.
diptykTudelad tavla eller tudelad altartavla.
diskursI konstnärliga sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp. Våra ords och därmed tankars innebörder styrs enligt vilken diskurs vi befinner oss. Uttrycket hör samman med det som brukar kallas “postmodernism”.
dynamiskKraftfull, rörlig och motsats till statisk.
eklekticismStilblandning. Konstriktningar som  osjälvständigt sammanför element från skilda håll.
emblemMärke med symbolisk funktion. Ett emblem kan ha en heraldisk karaktär men skiljer sig från ett heraldiskt vapen genom att det inte är inplacerat i en vapensköld.
epigonOsjälvständig konstnär eller efterföljare.
épreuve d’artisteKonstnärens provtryck.
estetikVetenskapen om det sköna.
eurytmiHarmonisk enhet mellan detaljer och helhet i ett konstnärligt verk.
expressionismStrakt personlig och känslobetonad konst som tex van Gogh.
fasettkubismKubismens första fas. Se kubism.
fauvismFransk konstriktning inom exressionismen som kännetecknas av dekorativ ytmässighet, rena färger och rytm. Av franska fauves=vilddjur.
figurativ konstFöreställande konst i motsats till nonfigurativ konst.
fluxusKonstriktning från 1960-talet som är oppositionell mot den “seriösa” konsten och dess institutioner.
fondBakgrund.
formalestetikKonstuppfattning som framhåller konstverkets synlighet och form i motsats till den estetik som betonar inlevelse och känsla.
fri konstKonstnärlig verksamhet utan praktiskt syfte. Motsats till nyttokonst eller tillämpad konst.
friluftsmåleriMålning som görs i det fria framför motivet.
frontalSedd framifrån.
frottageBild uppkommen genom att med blyerts, färgkrita eller kol gnida på ett tunt papper lagt över ett föremål. Av franska frotter=gnida.
futurismItaliensk konströrelse som uppstod kring 1910-talet.
genremålningIdyllisk bildframställning.
glasyrHårt ytskick på keramik, kan vara genomskinligt eller täckande.
gobelängVävnad utförd enligt viss teknik med stående eller liggande varp.
gotikenStilepok mellan den romanska konsten och renässansen, 1175-1400.
gouacheGouache och akvarell är den vanligaste vattenfärgstekniken. Skillnaden mellan dessa tekniker är att gouache är täckande medan akvarell är transparent.
graffitiVäggklotter, signaturer eller bilder utförda på väggar och murar. Av italienska graffiare=skrapa.
grisailleGrått i grått målning. Förr ofta en teknik för undermålning.
grunderingBehandling av bottenmaterialet genom grunderingsfärg. Ibland kallad Gesso.
grundfärgerGult, blått, rött och grönt.
grängYtstruktur hos bottenmaterialet som tex dukens gräng eller akvarellpapperets struktur.
happeningSpontanistisk och improviserad teater lanserad på 1950-talet.
hard edgeAbstrakt måleri där formerna är klart avgränsade.
hors commerce, hcGrafikiska blad utanför den numrerade försäljningsupplagan.
ikonKultbild i bysantinsk eller österländsk konsttradition  av Kristus, Maria eller ett helgon. Kan också vara en företeelse som har stort värde som samlande symbol.
impastoMetod att lägga på tjock målarfärg.
informell konstKonstriktning efter andra världskriget som använder slumpartade effekter samtidigt med medveten bildkomposition. Viktiga företrädare är Fautrier, Wols och Michaux.
jugendKonststil från 1890-talet som känneteckans av buktande och böljande linjeföring ofta med stiliserade växtmotiv. I England och Frankrike kallas stilen för Art Nouveau.
kakemonoAsiatisk målning på siden eller papper fäst vid trästavar och ofta förvarad hoprullad.
kalligrafiSkönskrift. I Kina och Japan en självständig konstart.
karnationI porträtt och figurmålning framställningen av hudfärg.
kavalettVridbar platta som en skulptör placerar sitt verk på under tiden han arbetar med det.
kinetisk konstKonstgren av den moderna konsten som arbetar med rörlig konst.
klassicismKonststil som har som ideal den antika grekiska och romerska konsten.
komplementfärgerFärger som vid blandning ger neutralt grått. Färger som står på motsatt sida i en färgcirkel.
kompositionKonstverkets uppbyggnad och delarnas förhållande till helheten. Kan även ibland ses användas som benämning på en konstskapelse.
konceptkonstKonstriktning från 1960-talet som också kan kallas begreppskonst eller idékonst.
konkret konstNär konstnärer ser sin konst som resultatet av ett konkretiseringsarbete – en nyskapad verklighet. Dessa konstnärer föredrar termen konkret konst och inte abstrakt konst. Se abstrakt konst.
konkret konstKonkret konst kan ha två betydelser. Konst som avbildar naturen och verkligheten eller nonfigurativ konst av geometrisk karaktär.
konsthantverkHantverksmässig produktion av nytto- och prydnadsföremål med en konstnärlig formgivning.
konstruktivismKonstriktning ursprungligen rysk nonfigurativ konst men används också om geometrisk nonfigurativ konst som hos Olle Baertling.
kopiaFöremål som är en avbildning av ett annat föremål, i motsats till ett original.
krokiFigurteckning i studiesyfte. Av franska croquis.
kubismAbstrakt geometrisk konstriktning som uppstod i Paris på 1910-talet med Picasso, Braque och Juan Gris som företrädare.
l‘art pour l’artKonst för konstens skull. En uppfattning att konstverk skall bedömas endast efter sitt rent konstnärliga värde.
matiéreStoff. Används om strukturen hos en målnings färgyta. Ofta “La belle matiére”, den sköna ytan i en målning.
minimalismKonstriktning som växte fram i USA under 1960-talet med inriktningen att i konstverket ta bort allt uttryck för konstnärens egen person. Konstverken bygger på enkla former ofta i seriella system eller upprepade efter någon matematisk princip.
monokromEnfärgad. Motsats till polykrom.
monotypiBild som skapas genom ett avtryck direkt från ett skapat underlag.
mosaikYtdekoration utförd av olikfärgade smådelar av sten, glas eller keramik.
naivismAtt efterlikna naturbarnets bildskapande. Är också en konstriktning som medvetet använder barnkonst, folkonst eller mentalsjukas konst som källa i sitt bildskapande.
naturalismSträvan att skildra verkligheten, den som man kan uppleva genom sinnena, ofta med betoning av det vanliga, vardagliga och autentiska.
nature morteDetsamma som stilleben. Av franska natur morte=död natur. Se även stilleben.
nonfigurativIcke föreställande konst.
nyttokonstKonst förenad med en praktisk nytta eller syfte.
objet trouvéUpphittat eller utvalt föremål som lösgjorts från sin vanliga funktion och betraktat eller klassificerats som konst. Ex. Duchamps torkställning för vinbuteljer. Se även ready-made.
opkonstOpkonst är övervägande icke-föreställande och har utgångspunkter i den geometriska nonfigurativa konsten. Arbetar konsekvent med optiska illusionseffekter eller synvillor.
palettSkiva, vanligen av trä, som målaren lägger upp och blandar färg på.
pannåSkiva av trä eller papp som är preparead för målning. Kan var masonite, mdf-board, spånplatta, plywood etc
passepartoutKartong som är skuren för att täcka in och skydda en teckning, grafiskt blad eller akvarell.
pastosTjockt pålagd färg.
patinaBeläggning på ett föremåls yta som uppkommit genom tiden.
patineringMetod att på mekanisk eller kemisk väg åstadkomma en beläggning på ett föremåls yta.
plastiskFormbar. Motsats till stabil.  Kan även användas om icke-skulpturala framställningar, t.ex. målningar eller teckningar som framhäver illusionen av en volym.
polykromMångfärgad. Motsats till monokrom=enfärgad.
popkonstPopkonst är en föreställande konst som hämtar sina motiv från industrisamhällets massprodukter. Popkonst bör inte uppfattas som en stil utan som ett uttryck för en vilja att undersöka konsumtionssamhällets visuella trivialiteter.
ready-madeInom konsten benämning på ett konstverk som vanligen består av massproducerade föremål vilka har tagits ur sitt ursprungliga sammanhang och placerats i en ny konstnärlig kontext. Marcel Duchamp började arbeta med ready-mades 1913.
referensInom konsten hänvisning till visst verk, konstnär eller vetenskapligt  arbete.
replikEfterbildning eller upprepning av ett konstverk.
reproduktionMångfaldigad återgivning av en målning eller teckning.
schablonForm av trä, plast, papper, metall e.d. som fungerar som mall eller mönster för massproduktion av en viss bild eller ett visst mönster på t.ex. keramik eller tyg. I överförd betydelse- rutinmässigt förfarande, förenklad föreställning.
serigrafiKonstnärligt silkscreentryck , i andra sammanhang används vanligen termen screentryck en grafisk teknik vars principer går tillbaka på det redan under medeltiden vanliga bruket av schabloner i dekorativt väggmåleri.
signaturKonstnärens namn eller namnförkortning på konstverket.
skiktmåleriFärg i olika lager på varandra. Motsats till “a la prima”.
skissUtkast eller studie till ett konstverk.
spontanismBeteckning för konst somutnyttjar slump och spontana ingivelser för skapandet t.ex. att spruta eller hälla färg på målarduken.
spännramAnvänds för att spänna målarduk på. Andra namn kan vara kilram, blindram eller träram.
staffageBifigurer i en målning.
stiliseraFörenkla eller schematisera.
stillebenMotiv av av arrangerade föremål. Se nature morte. Av nederländska stilleven, stil=stilla och leven=liv.
surrealismKonstriktning som anser att det undermedvetna och impulser är konstskapandets sanna förutsättningar. Företrädare var Salvador Dali, René Magritte och Halmstadsgruppen mfl.
texturYtmönster eller ytstruktur.
tillämpad konstNyttokonst. Se även nyttokonst.
transparentGenomskinlig.
undermålningDet första förberedande färgskiktet på en målning.
valörEn färgs ljusvärde.
valörmåleriMåleri som främst utnyttjar färgens ljusvärde.

Kända Museer I Världen

Museer i Sverige