• INLEDNING OCH TILLÄMPNING

Sweauction erbjuder genom sin elektroniska marknadsplats via Internet där auktionerna och försäljningarna genomförs elektroniskt Tjänsten, där en kund kan registrera sig och köpa auktionsföremål, både via budgivning eller ett fast pris. Sweauction agerar som kommissionär vilket innebär att ägaren av Föremål (”Säljaren”) ger sweauction i uppdrag att i eget namn men för Säljarens räkning sälja Föremål via Tjänsten. Undantagsvis kan sweauction sälja Föremål för egen räkning som sweauction är ägare till, t.ex. efter återtagande från Kunden inom ramen för auktionsprocessen. Kunden måste godkänna Villkoren för att ha rätt att använda Tjänsten och köpa Föremål från Tjänsten. Villkoren finns även försäljningsvillkor som reglerar en Säljares rättigheter och skyldigheter i samband med försäljning av Föremål.

  • REGISTRERING

Kunden registrerar sig till Tjänsten genom att fylla i det registreringsformulär som finns på Tjänstens webbsida. Kunden ska ange korrekta och fullständiga person- och kontaktuppgifter och ansvarar för att hålla informationen uppdaterad från tid till annan. Genom registreringen accepterar Kunden Villkoren och att vara bunden av Villkoren och övriga instruktioner som ges avseende användning av Tjänsten. Tjänsten genom att använda eget loginnamn och lösenord och Kunden ansvarar för alla bud och handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn.

Sweauction skyddar lagrade personuppgifter. Sweauction kan komma att kontrollera riktigheten av den information som Kunden lämnat vid registrering eller senare, t.ex. genom användning av olika tekniska verktyg.

  • TJÄNSTEN OCH DESS ANVÄNDNING

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och Sweauction lämnar inga garantier avseende Tjänstens tillgänglighet. Tjänsten kan från tid till annan helt eller delvis vara otillgänglig eller inte fungera tillfredställande pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter. sweauction ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att Kunden inte kan tillgå Tjänsten t.ex. för att lägga ett bud på ett Föremål. Sweauction förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten Sweauction har rätt att stänga av Kunder och dess konton från att använda Tjänsten. Detta kan bland annat innefatta Kunder som: inte följer Villkoren; har förfallna obetalade fakturor; inte hämtat ut köpta Föremål eller Sweauction bedömer missbrukar ångerrätten.

  • OBJEKTSBESKRIVNING/UTROPSPRISER

De utropspriser som anges för olika Föremål baseras på en marknadsanpassad värdering av Föremål inför auktionen och ska endast tjäna som vägledning för Kunden. Det pris till vilket ett Föremål slutligen säljs kan väsentligen överstiga eller underskrida utropspriset. Kunden har alltid ett eget ansvar att undersöka Föremålet som t.ex. anges i objektsbeskrivningen kan komma att ändras t.ex. om ny information om Föremålet blir känd. Om ändring/tillägg är av väsentlig betydelse för Föremålets värde har Sweauction rätt att ta bort Föremålet från Tjänsten och att återföra Föremålet med nytt pris, beteckning och beskrivning.

  • BUDGIVNING OCH KÖP

En Kund som deltar i en budgivning ska följa instruktionerna om budgivningsprocessen som finns på Webbsidan. Kunden kan delta i en budgivning på två sätt, via manuell budgivning eller via automatisk budgivning genom en s.k. budbetjänt. Vid manuell budgivning följer Kunden budgivningen på egen hand och bestämmer om och när Kunden vill lägga ett bud. Vid automatisk budgivning anger Kunden i stället ett bud som motsvarar det högsta belopp som Kunden är villig att betala för Föremålet (“Maxbud”). Vid angivandet av ett Maxbud, kommer Tjänsten automatiskt att starta en budbetjänt som bjuder, så förmånligt som möjligt, för Kundens räkning upp till Maxbudet. Det vinnande budet kan därför bli lägre än det angivna Maxbudet. Om en auktion slutar med två lika höga bud är det först inkomna budet som registrerats i Tjänsten som vinner. Samtliga bud (inklusive Maxbud) är bindande för Kunden och kan inte ändras eller dras tillbaka. Ett bud är vinnande om det, vid auktionens slut, är det högsta budet och minst uppgår till Föremålets Acceptpris. Kunden är skyldig att självt kontrollera om lämnat bud lett till köp. Kunden får aldrig delta i en budgivning som avser ett Föremål som Kunden har lämnat in till försäljning och får inte heller manipulera eller på annat sätt påverka budgivning själv eller genom ombud.

  • PROVISION, AVGIFTER OCH BETALNING

Föremål som tagits emot för försäljning i Sverige värderas, säljs och betalas i svenska kronor (SEK). Alla avgifter som tillkommer för dessa Föremål anges och ska betalas i svenska kronor (SEK). Utöver priset (det vinnande budet) som ska erläggas för varje enskilt Föremål ska Köparen betala den provision och de avgifter som anges i den prislista som gäller när det vinnande budet lades eller då försäljningen för ett fast pris genomfördes.

Köparen ska inom sju (7) kalenderdagar efter auktionens sluttid eller då försäljningen för ett fast pris genomfördes till Sweauction erlägga full ersättning för Föremålet vilket motsvarar det vinnande budet eller det fasta priset, provision till Sweauction, eventuell ersättning enligt följerätten, och övriga avgifter och eventuella skatter som är relaterade till köpet och inropet t.ex. kortavgifter och som framgår av den prislista som gäller när det vinnande budet lades (”Full Ersättning”). Om Full Ersättning inte erlagts inom sju (7) kalenderdagar efter auktionens slut har Sweauction rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta enligt svenska räntelagen/finska räntelagen samt en påminnelseavgift.

  • ANSVAR FÖR FEL

Alla Föremål är begagnade och säljs i befintligt skick. Föremålets skick beskrivs översiktligt i den konditionsrapport som anges i samband med objektbeskrivningen. Bilder och beskrivningar av Föremålet t.ex. på Webbsidan ska endast användas för att kunna identifiera Föremålet och Sweauction ansvarar inte för felaktiga eller ofullständiga beskrivningar om inte felet är väsentligt. Sweauction ansvarar inte för skador, brister eller avvikelser som inte framgår av bilder eller beskrivning. Det kan förekomma avvikelser mellan hur Föremålet ser ut i verkligheten, hur Föremålet ser ut på bilder samt hur bilderna återges på datorskärmen.

  • REKLAMATION

Köparen ska reklamera eventuella fel omedelbart efter det att Köparen märkt eller borde ha märkt felen. Alla reklamationer ska ske skriftligen Sweauction maximala ansvar för Föremålet är att återbetala vad som erlagts av Köparen, dvs. storleken på det vinnande budet eller det fasta priset jämte provision och mervärdeskatt samt eventuellt andra avgifter som betalats av Köparen i anledning av köpet. Köparen har inte rätt till någon ytterligare ersättning.

  • PERSONUPPGIFTER

Sweauction lyder under bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen (1998:204).